Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt juni 2021

Geheimhouding

 • Cliëntgegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden onder geheimhouding door de coach  zorgvuldig bewaard.

 • Er worden geen cliëntgegevens van welke aard dan ook aan derden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

Uitgereikt materiaal

 • Uitgereikt materiaal dat mondeling, op papier of digitaal is verstrekt, zijn uitsluitend voor uw eigen gebruik.

 • Materiaal mag niet online verschijnen of aan andere personen doorgegeven worden.

Betalingen

 • De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde sessies, producten, behandelingen, etc. 

 • Kosten worden door de cliënt, partij etc. overgemaakt op rekening NL80 KNAB 0259 1764 51 t.n.v. Maaike Schothorst.

 • Indien het verschuldigde bedrag mb.t. coaching of reiki niet voor de volgende sessie is betaalt, kan dit direct gevolgen hebben voor de toekomstige reeds ingeplande afspraken. De coach zal in dit geval contact met u opnemen.

 • Mochten er omstandigheden zijn waardoor u niet op tijd het bedrag kunt betalen, kunt u contact opnemen met de coach.

 • Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen betaald is, volgt éénmalig een herinnering die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Na overschrijding van dit termijn zullen extra administratiekosten in rekening worden gebracht.

 • Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 • De coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien er zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden zijn ontstaan. De coach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Annuleren of wijzigen

 • Indien er geen bericht van annulering en/of wijziging is doorgegeven en u bent afwezig, dan wordt het gehele bedrag voor één sessie of behandeling alsnog berekend. Dit bedrag dient u voldaan te hebben vóór de volgende sessie.

 • Afspraken die op de dag van de afspraak of 48 uur voor de afspraak worden geannuleerd en/of gewijzigd worden tegen het normale tarief in rekening gebracht. Met uitzondering van ziekte en dwingende omstandigheden. Hiervoor zijn schriftelijke bewijzen noodzakelijk. Een deel van het tarief wordt dan niet in rekening gebracht.

 • Afspraken die twee tot vier dagen voor de afspraak worden geannuleerd en/of gewijzigd worden tegen 50% van het normale tarief of tarief van de gespreksruimte in rekening gebracht.

 • De twee bovenstaande regelingen zijn naar aanleiding van de algemene voorwaarden van Growing Emmen, waar momenteel de gespreksruimtes voor de coaching en cursus worden gehuurd.

Aansprakelijkheid

 • De coach is niet aansprakelijk voor welk fysiek letsel dan ook, dat op het terrein van de coach of gehuurde ruimte door eigen schuld wordt veroorzaakt.

Medisch advies

 • De coach adviseert de cliënt niet op medisch gebied. Iedere medische klacht of medicijngebruik dient u met uw huisarts te (blijven) bespreken.