Privacyverklaring

Maaike Schothorst-Emmaneel acht het van bijzonder groot belang dat de persoonsgegevens van alle betrokkenen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Voorop staat dat ik jouw gegevens verwerk in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt je daar een toelichting op. In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Zorgvuldigheid en privacy

Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens,

 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Intakeformulier en dossiervorming

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik als uw begeleider een dossier aanleg. Uw dossier bevat uitsluitend informatie die u mij rechtstreeks heeft verschaft of die door mij is genoteerd naar aanleiding van kennismakings- en/of coachgesprekken met u. Het gaat hier om de volgende gegevens:

 • Contactgegevens, zoals e-mail, telefoonnummer en adres (noodzakelijk voor het opstellen van uw factuur)

 • Reden aanmelding en doelen

 • Klachten 

Contactformulier

Om antwoord te kunnen geven op uw bericht, gebruik ik uw e-mailadres. Het gestuurde bericht/de gestuurde berichten bewaar ik, zodat eventuele dienstverlening in de toekomst mogelijk is.

Andere partijen

Uw (persoons)gegevens worden niet aan andere bedrijven of instanties doorgegeven, behalve als dat nodig is voor uw persoonlijke situatie. Dat gaat echter nooit zonder uw goedkeuring.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van u heb, kunt u altijd contact met mij opnemen. U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb

 • Het laten corrigeren van fouten

 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

 • Intrekken van toestemming

 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Bewaartermijn, rechten en klachten

Deze gegevens in uw dossier blijven zoals de wet voorschrijft maximaal 15 jaar bewaard.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Voor klachten met betrekking tot het omgaan met uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.